Tegning av medlemskap

I disse reglene brukes betegnelsen medlem om de som er andelseiere i Haugesund Boligbyggelag (HAUBO). Medlemskap brukes som betegnelse på andel i boligbyggelaget.

Fysiske personer, uansett alder, kan bli medlem (andelseier) i HAUBO. Ingen fysisk person kan ha mer enn ett medlemskap i HAUBO. Juridiske personer kan kjøpe flere andeler. Juridiske personer må ha minst like mange medlemskap som andeler i tilknyttede borettslag.

For medlemskapet i HAUBO utstedes et andelsbevis med angivelse av medlemmets navn, medlemsnummer og tegningsdato. Medlemskapet i HAUBO registreres ved at andelskapital og medlemskontingent betales inn.

Ingen kan eie en andel sammen.

Hvis flere eier bolig sammen i tilknyttet borettslag må begge/samtlige være andelseiere.

De som ved arv erverver medlemskap sammen, må meddele HAUBO hvem som skal stå som eier av andelen, før rettigheter kan påberopes.

Fysiske personer som er medlem i HAUBO, kan bare eie en bolig i borettslag tilknyttet HAUBO. Dette er likevel ikke til hinder for at man kan erverve bolig i et borettslag tilknyttet HAUBO før man har solgt den bolig man allerede måtte ha i et annet borettslag. Det vil i slike tilfeller kreves at den ene boligen blir solgt.

Utmelding skal være skriftlig.

Overføring av medlemskap

Medlemskapet kan, i henhold til vedtektene, uten samtykke fra HAUBO overdras til:

  • medlemmets ektefelle
  • medlemmets eller ektefelles slektninger i rett opp- og nedstigende linje
  • medlemmets eller ektefelles fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving
  • medlemmets eller ektefelles søsken
  • noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eiere
  • i sammenheng med skifte etter separasjon eller skilsmisse

Når et medlemskap ønskes overført, skal det gis melding til HAUBO.

Ansiennitet

Ansienniteten regnes fra dato for mottatt betaling av andel/medlemskap.

Ved utmelding av eller utelukking fra HAUBO bortfaller opparbeidet ansiennitet og den kan ikke påberopes ved gjeninnmelding.

Dersom to eller flere medlemmer i forbindelse med kjøp av bolig har lik ansiennitet, avgjøres rekkefølgen dem imellom ved loddtrekning.

Fra andre gangs overføring kan ingen få ansiennitet lenger tilbake enn sin egen fødselsdato.
Hvis ansiennitet er endret, kan en ikke få tilbake opprinnelig ansiennitetsdato ved senere overføringer.

Ansiennitet bortfaller når en andel i et tilknyttet borettslag overføres i h.h.t borettslagsloven § 4-12 (nærstående) uten at medlemskapet følger med.

Årskontingent

Medlemmene betaler en årskontingent som fastsettes av HAUBO. For nye medlemmer forfaller kontingenten til betaling ved innmelding. For medlemmer der andelen ikke er tilknyttet en bolig, forfaller kontingenten i løpet av 1. kvartal.

Medlemskontingent for medlemmer med tilknyttet bolig betales gjennom felleskostnaden i borettslaget.

Medlemmer med 3 års kontingentrestanse anses ikke lenger å oppfylle vilkårene for medlemskap. Den opparbeidede ansiennitet bortfaller og medlemmene utelukkes.

Betingelser medlemsfordeler – Fordelskortet

Medlemsbetingelser gjelder for deg som er medlem i boligbyggelaget og som ønsker å delta i fordelsprogrammet for boligbyggelagets medlemmer. Ved behov kan leverandørene innhente informasjon og få verifisert medlemskapet hos boligbyggelaget. Se betingelsene her: Betingelser medlemsfordeler – Fordelskort

 

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss.