Gjennom å oppgradere boligselskapet kan man øke verdien på boligene, spare utgifter til oppvarming og vedlikehold, øke tilgjengeligheten, tryggheten og trivselen.

Veileder gir råd til styret

SINTEF Byggforsk og NBBL har laget en veileder som gir styret i boligselskap råd om hvordan de kan gå fram for å skape oppslutning om oppgradering. Veilederen gir anbefalinger om når og hvordan eierne og beboerne bør informeres og involveres, fra oppgraderingen er på idéstadiet til byggestart.

Veilederen er primært laget for boligselskap som ønsker å gjennomføre omfattende oppgraderings­prosjekter og energi­effektiviserende tiltak. Prosessen styret skal igjennom og rådene som gis, vil også kunne være nyttige for mindre oppgraderings­prosjekter. Veilederen bygger på erfaringer fra boligbyggelag og boligselskaper, og er testet og revidert.

Ti råd til styrer som ønsker oppslutning om oppgradering

  1. Vær åpen om planer: Gå tidlig ut med informasjon om behov for oppgradering, og legg til rette for god dialog med eierne og beboerne.
  2. Sett av god tid: La prosjektet og beslutningene modnes.
  3. Søk råd: Involver boligbyggelaget eller tilsvarende rådgivere tidlig i prosessen.
  4. Undersøk tidlig i prosessen hva som skal til for å utløse statlige/kommunale tilskudd og lån med gunstige betingelser.
  5. Samle styret om et felles forslag til oppgradering.
  6. Bruk personer som kan skape entusiasme når prosjektet skal selges inn til eierne og beboerne.
  7. La eierne og beboerne komme til orde: Husk at behovet for informasjon er stort, og de må få mulighet til å komme med spørsmål og innspill. Ta disse innspillene på alvor. Dette er viktig for å skape tillit og forankre prosjektet.
  8. Gi informasjon i små porsjoner, både muntlig og skriftlig: Bruk eksempler, bilder og et lettfattelig språk.
  9. Sett opp regnestykker som viser økonomiske konsekvenser for den enkelte eier: Vis hvordan kostnader og besparelser påvirker månedlige felleskostnader over tid.
  10. Vent med avstemning i ekstraordinær generalforsamling eller årsmøte til man er sikker på at eierne er tilstrekkelig informert. Da vil det være større sjanse for å få oppslutning om prosjektet